Приватне підприємство ІПМЦ "Бойківська Думка"

2021-ий – рік Євгена Коновальця

11 лютого представники від Сколівської міської ради взяли участь у засіданні круглого столу, яке організувала Стрий­ська районна рада з нагоди юві­лейних роковин – 130-річчя від дня народження політичного ді­яча, полковника Армії УНР, ко­мандира січових стрільців, члена стрілецької ради, голови Про­воду українських націоналістів (з 1927 р.) – Євгена Коноваль­ця, які святкуємо в червні цього року, та задля вироблення плану проведення заходів щодо відзна­чення року Євгена Коновальця в Стрийському районі.

Рішення з приводу цього було прийнято Стрийською район­ною радою 21 січня 2021 року.

Засідання ініціювали й про­вели голова Стрийської районної ради Михайло Лучечко та його заступник Михайло Галущак.

Активними учасниками круглого столу виступили представники від районної та місцевих рад об’єднаних територіальних громад, освітньої та культурної галузей, громадськості, преси, історики, працівники музеїв району, науковці та дослідники.

Серед них – спеціалісти від­ділу культури, туризму й промо­ції та історико-краєзнавчого му­зею «Сколівщина» від Сколів­ської міської ради.

Ось як відгукнулася про кру­глий стіл активістка, директор­ка історико-краєзнавчого музею «Сколівщина» Тетяна Зінкевич:

– Під час заходу головний ак­цент було зроблено на тому, що особливо зараз, коли в країні ві­йна, нам потрібні нові підходи й шляхи для виховання патріотиз­му як почуття та як базової якос­ті особистостей. При цьому тре­ба враховувати, що Україна має древню й величну історію, досвід постатей, на яких варто рівня­тися, які виступають потужним джерелом і підгрунтям виховання молоді та юнацтва. Серед таких – політичний діяч Євген Коно­валець. Саме сьогодні важливу роль та пріоритет у просвітниць­кій діяльності загальних закладів середньої освіти, музеїв, закла­дів культури, громадських орга­нізацій має відіграти відновлен­ня української історичної пам’яті. Отож ми виважено та з вели­кою відповідальністю підійшли до планування заходів, присвя­чених року Євгена Коновальця.

Відкриваючи зібрання, го­лова Стрийської районної ради Михайло Лучечко наголосив, що формування патріотизму в укра­їнському суспільстві неможли­ве без відповідних заходів щодо відзначення ювілейних дат дер­жавних і політичних діячів краї­ни, таких як Євген Коновалець:

Ми зібралися сьогодні, щоб гідно вшанувати в районі пам’ять про визначного українця, не обмежившись покладанням квітів та урочистими академіями, на які здебільшого приходить 20-30 одних і тих же осіб.

Очільник району констатував, що з визначними постатями тре­ба широко знайомити школярів, молодь, громадськість. Напри­клад, Євген Коновалець добре розумівся на військовій справі та був мудрим політичним діячем. Сьогодні його досвід особливо пригодиться нам для підвищен­ня престижу військової служби, а звідси – і ставлення до укра­їнського солдата як до захисни­ка Вітчизни й героя.

– Наші діти мають знати укра­їнських героїв та рівнятися на них… Також сьогодні питання війни й політики дуже поєдна­ні між собою, розібратися в ба­гатьох із них нам допоможе до­свід Євгена Коновальця, – вва­жає Михайло Лучечко.

Думку голови ради підтримав його заступник Михайло Галу­щак, зауваживши, що «для за­хисту нашої незалежності маємо підготувати справжніх захисни­ків, яких найкраще виховувати на прикладах відомих визначних постатей України, серед яких – Євген Коновалець.

З великим зацікавленням слу­хали учасники зібрання висту­пи представника Українського інституту національної пам’яті Богдана Галайка та викладача «Львівської Політехніки», дослід­ника постаті Євгена Коноваль­ця, автора книжки «Євген Ко­новалець» – Івана Хоми, який звернув увагу на найвище досяг­нення полковника – створення Організації Українських Націо­налістів (ОУН) та Української військової організації (УВО) як ядра ідейно-політичної систе­ми поневоленого, але нескоре­ного народу.

– Присутні на зібранні вне­сли ряд пропозицій щодо ор­ганізації й проведення просвіт­ницьких та культурних заходів на честь визначного діяча Ко­новальця. Особливу увагу зно­ву ж таки звернено на вихован­ня в молодого покоління почут­тя патріотизму та мотивації за­лучення молоді до проведення заходів національно-патріотич­ного спрямування. Ці пропози­ції стануть за основу відповід­ної резолюції та будуть розісла­ні до місцевих ОТГ Сколівщини для обговорення та реалізації, – наголосила Тетяна Зінкевич.

Отож учасники круглого сто­лу запропонували орієнтовний план заходів на 2021 рік, при­свячених Провіднику ОУН Єв­гену Коновальцю, а саме:

створення для соцмереж мультимедійної продукції про Євгена Коновальця;

військово-патріотичні ви­школи для молоді

тематичні уроки та години спілкування про Євгена Коно­вальця для школярів;

організація та показ у шко­лах виставок про український національно-визвольний рух у ХХ ст.;

тематичні театралізовані дійства;

показ патріотичних філь­мів «просто неба»;

квести та флешмоби для молоді;

велопробіг;

військова реконструкція;

екскурсії школярів у село Зашків, де народився Євген Ко­новалець;

публічні зустрічі з істори­ками;

круглі столи; урочисті за­ходи в народних домах, бібліо­теках і музеях;

видання книги про Є. Ко­новальця для читання людьми з порушенням зору – шрифтом Брайля;

впорядкування могил на­ших українських героїв;

запис програм про Є. Ко­новальця у місцевих ЗМІ;

створення муралів;

публікування на сторінках газет відгуків про проведені за­ходи та висвітлення цікавих іс­торичних фактів про Провідника ОУН Євгена Коновальця;

здійснення екскурсій у му­зеї з метою ознайомлення з екс­позиціями, що розповідають про український національно-визволь­ний рух;

організація книжкових ви­ставок у бібліотеках.

Шановні читачі!

Пам’ятаймо своїх героїв та гідно відзначмо рік Євгена Ко­новальця в Сколівській, Козів­ській та Славській об’єднаних територіальних громадах!

Виховуймо патріотів України!

Світлана ФЕДЕВИЧ.

Фото з фейсбук-сторінки Стрийської районної ради Львівської області.