Приватне підприємство ІПМЦ "Бойківська Думка"

Природа не терпить байдужості

Заклади загальної середньої освіти Сколівщини активно приєдналися до відзначення Всесвітнього Дня водно-болотних угідь, який відзначили 2 лютого.

Завдячуючи багаторічній тіс­ній співпраці з НПП «Сколівські Бескиди», провели чимало за­ходів з метою підвищення еко­логічної культури учнів, пробу­дження їхньої свідомості та по­чуття відповідальності за наші національні природні надбання. Щоб коротко ознайомити чита­чів із їхньою спільною природо­охоронною роботою, наведемо декілька прикладів.

Спеціалісти НПП «Сколів­ські Бескиди», на базі Сколів­ської ЗОШ І-ІІІ ст.№3, з нагоди 50-річчя від дня підписання 2 лю­того 1971 року Рамсарської Кон­венції про водно-болотні угіддя, провели зустріч із школярами. Юні учасники заходу дізнали­ся, що документ був прийнятий в місті Рамсар в Ірані й з того часу Конвенція відома як Рам­сарська. Вона стала міжнародною та охоплює всі аспекти збалан­сованого використання та збере­ження водно-болотних екосис­тем, цінних для збереження біо­логічного різноманіття та забез­печення існування людини. На заході акцент було зроблено на свідоме та раціональне користу­вання водними ресурсами, важ­ливе ставлення до всіх природ­них, в тому числі й водно-бо­лотних об’єктів.

В Підгородецькій ЗОШ І-ІІІ ст. вважають, що екологічне ви­ховання – невід’ємна складова навчально-виховної роботи, тому завжди бажаними гостями в за­кладі є спеціалісти НПП «Ско­лівські Бескиди». Зважаючи на те, що в нас у Карпатах є чима­ло територій із водно-болотними угіддями, які потребують охоро­ни й правильного поводження з ними, школа взяла участь у від­значенні Всесвітнього Дня вод­но-болотних угідь, у рамках яко­го фахівцем з екологічної освіти НПП «Сколівські Бескиди» Ле­сею Джуфер та класним керів­ником 4-а класу Оксаною Лав­ришин для школярів було про­ведено пізнавально-розважаль­ну програму «Бережімо воду і цілу планету!». Четвертокласни­ки інсценізували персонажів бо­лотного царства, також брали участь у квесті «Упізнай та від­гадай». А от для семикласників Леся Джуфер запропонувала ак­туальну презентацію «Збереження природно-водних ресурсів Ско­лівських Бескидів».

Школярі часто вибирають для обговорення Журавлине озеро, що є водно-болотним угіддям, яке славиться незвичайним рос­линним світом. Знаходиться воно на території НПП «Сколівські Бескиди». Назву отримало від поширеної там журавлини зви­чайної – кислої ягоди з родини брусничних, яку називають па­нацеєю від багатьох недуг. Осо­бливо популярним є Журавлине озеро для туристів, які підніма­ються сюди крутими стежками, щоб зануритися в казкову атмос­феру унікальної й неповторної місцини, подібну до якої рідко де можна побачити.

Щоб водно-болотні угіддя не зникли з лиця землі, проводить­ся чимало природоохоронних за­ходів. Уже зі школи діти зна­ють, що такі об’єкти не можна знищувати.

– Співпраця нашої школи з НПП «Сколівські Бескиди» дає змогу привертати увагу школярів до проблем природно-заповід­них територій, формувати усві­домлення необхідності чистоти довкілля для здоров’я людини та збереження природи, яка її ото­чує, – вважає директорка Під­городецької ЗОШ І-ІІІ ст. Оль­га Прецель. – Стараємося, щоб бережне ставлення наших вихо­ванців до природи увійшло в тра­дицію та дало бажані наслідки екологічного виховання.

Спільні заходи закладів за­гальної середньої освіти з НПП «Сколівські Бескиди» є корис­ною, дієвою і такою, що захо­плює школярів. Екологічне ви­ховання сприяє формуванню та розвитку в них екологічної свідо­мості – здатності адекватно оці­нювати стан навколишнього при­родного середовища та всіляко сприяти його покращенню, або ж хоча б не погіршувати свої­ми ганебними вчинками.

Світлана ФЕДЕВИЧ.

Фото з архіву

Підгородецької ЗОШ І-ІІІ ст.