Приватне підприємство ІПМЦ "Бойківська Думка"

Податкові накладні та розрахунки коригування реєструємо за новою формою

У зв’язку з опублікуванням 2 лютого 2021 року наказу № 734 «Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актів Мі­ністерства фінансів України», по­чинаючи з 1 березня 2021 року (з 01 числа місяця, що настає за місяцем офіційного опублікуван­ня) податкові накладні та розра­хунки коригування складаються виключно за формами, затвер­дженими наказом Міністерства фінансів України вiд 31.12.2015 № 1307 з урахуванням змiн, вне­сених наказом № 734.

Зокрема, податкову накладну та розрахунок коригування допо­внено новим реквізитом «код», в якому зазначається ознака дже­рела податкового номера відпо­відно до реєстру, якому належить податковий номер особи:

1 – Єдиний державний ре­єстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

2 – Державний реєстр фізич­них осіб – платників податків (ДРФО);

3 – реєстраційний (обліко­вий) номер платника податків, який присвоюється контролю­ючими органами (для платни­ків податків, які не включені до ЄДРПОУ);

4 – серія (за наявності) та но­мер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконан­ня відмовляються вiд прийнят­тя реєстраційного номера облі­кової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий ор­ган i мають відмітку у паспорті).

При цьому рядок «код» у ПН та/або PK заповнюється виключ­но в разі заповнення рядка «По­датковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» ПН та/або РК.

Так само, починаючи з 01.03.2021, в ЄРПН можуть бути зареєстро­вані виключно ПН та/або РК, складені за новими формами, а ПH та/або РК, складені за ста­рими формами, які були чинни­ми до 01.03.2021, до реєстрації в ЄРПН не прийматимуться.

Якщо після 01.03.2021 виник­нуть підстави для складання PK до ПН, складеної за формою, чин­ною до 01.03.2021, та зареєстро­ваної в ЄРПН до вказаної дати, тo такий PK необхідно скласти за новою формою (у редакції наказу №734). При цьому в рядку «код» такого PK має бути проставлено код ознаки «1», «2», «3» або «4» залежно вiд ознаки джерела по­даткового номера відповідно дo реєстру, якому належить подат­ковий номер особи (постачаль­ника/отримувача).

Підписуйтесь на Telegram-канал Державної податкової служби Укра­їни https://t.me/tax_gov_ua.

Підписуйтесь на сторінку Дер­жавної податкової служби України у Facebook facebook.com/TaxUkraine.

Спілкуйся з Податковою служ­бою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX».

Галина ЧОБИЧ,

заступник начальника Сколівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області.