Приватне підприємство ІПМЦ "Бойківська Думка"

Освіта — одна з основних загальнолюдських цінностей

Міжнародний день освіти

24 січня Україна та світ відсвяткували Міжнародний день освіти, який був вперше проголошений у грудні 2018 року Організацією Об’єднаних Націй для значимості ролі освіти для миру та розвитку суспільства.

Світова спільнота поставила завдання – переосмислити про­блему щодо того, як знання й на­вчання можуть позначитися на майбутньому людства й планети. А можуть! І надзвичайно ваго­мо впливають на розвиток дер­жав, бо освіта – це прогрес та поштовх вперед.

Давно існує істина, що освіта є пріоритетною та відіграє осо­бливу роль у формуванні жит­тєздатного суспільства, сприяє досягненню багатьох інших ці­лей у галузі його сталого розви­тку. Право на освіту – це пра­во людини на здобуття певного обсягу знань, культурних нави­чок, професійної орієнтації, які необхідні для нормальної жит­тєдіяльності в умовах сучасного суспільства.

Міжнародний день освіти по­кликаний звернути увагу світо­вої громадськості на актуальні проблеми, що сьогодні назріли в галузі освіти. Безумовно, що без забезпечення всеохоплюю­чої та справедливої якісної осві­ти, без створення можливостей навчання протягом всього жит­тя для всіх держав, не вдасться розірвати коло бідності, що за­лишає мільйони дітей, молодь і дорослих за рамками проце­су розвитку.

Не дарма Рада Європи затвер­дила навчання протягом життя як один із основних компонен­тів європейської соціальної мо­делі. Це не обмежується лише сферою освіти, воно також є ва­гомим чинником у сфері зайня­тості й соціального забезпечення економічного зростання конку­рентоспроможності.

ООН зазначає, що освіта є правом кожної людини, вона дає змогу вибратися з бідності та за­безпечити добробут у майбутньо­му. Однак близько 300 мільйонів дітей і підлітків у світі не мають змоги піти або закінчити шко­лу. Саме тому, започаткувавши цей День, держави-члени ООН наголосили на важливості рів­ноцінної якісної освіти на всіх рівнях, аби всі люди мали мож­ливість для продовження освіти протягом життя, що допомагало б їм набувати необхідних знань та навичок і дозволяло брати по­вноцінну участь у житті суспіль­ства та робити внесок у забезпе­чення сталого розвитку.

Без належної освіти жодна дер­жава не має гідного майбутнього. Особливості розвитку сучасної цивілізації, зростання ролі осо­бистості, інтелектуалізація пра­ці та швидкий розвиток сучас­них технологій потребують таких умов, за яких всі країни ставали б високорозвиненими.

Комітет ООН з економічних, соціальних і культурних прав ви­окремлює чотири основні озна­ки права на освіту: наявність, до­ступність (недискримінація, фі­зична й економічна доступність), прийнятність і адаптованість осві­ти, а також дає вказівки на те, що «право на освіту може здій­снюватися лише за наявності в викладачів та учнів академічної свободи». Обсяг права на осві­ту може бути різним для не од­накових ступенів освіти – Між­народний пакт про економічні, соціальні й культурні права пе­редбачає обов’язковість і безко­штовність початкової освіти, але тільки поступове введення без­коштовної вищої освіти…

Освіта як окрема сфера вза­ємовідносин у житті суспільства в Україні регулюється Конститу­цією України, законами України про освіту та іншими норматив­но-правовими актами. Знаємо, що право на освіту є одним з со­ціально-культурних прав людини. Статтею 53 Конституції Украї­ни встановлено, що кожен гро­мадянин держави має право на освіту. Створюються рівні умови доступу до неї. Повна загальна середня освіта є обов’язковою і безоплатною. Ніхто не може бути обмежений у праві на її здобут­тя. Також «громадяни мають пра­во безкоштовно здобувати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурс­ній основі», – гласить частина ІІІ статті 53 Конституції України.

Давня світова практика ствер­джує, що освіта є одним із про­відних факторів успішного роз­витку суспільства. Все, що ми ма­ємо сьогодні – медицина, кос­мос, архітектура, техніка, наука, промисловість, транспорт та ба­гато іншого – це результат осві­ти. Життя базується на знаннях, а знання здобуваються через освіту.

Світ давно переконався, що в тріаді – «Людина – Освіта – Держава» освіта творить із лю­дини особистість, а особистість служить власному життю й дер­жаві. Свідчення цьому – чис­ленні винаходи людства, які не роками, а віками служать йому.

Тому можемо стверджувати, що якісна освіта – це особли­вий пріоритет, висока цивіліза­ція суспільства, спосіб входжен­ня в світ науки й культури, мир і екологічна безпека, розвиток економіки, політика, здоров’я, матеріальне та духовне життя людства…

Підготувала С. ФЕДЕВИЧ.