Приватне підприємство ІПМЦ "Бойківська Думка"

Національному парку «Сколівські Бескиди» – 22 роки

11 лютого 1999 року Президент України підписав Указ №157/99 «Про створення Національного природного парку «Сколівські Бескиди» загальною площею 35261 га.

Багато добрих справ зробле­но за цей час колективом установи з відтворення, збере­ження та раціонального вико­ристання природних ландшаф­тів, природних комплексів, що мають естетичне, природоохо­ронне, наукове, рекреаційне та оздоровче значення.

Найкращим нашим досягнен­ням є сформований трудовий ко­лектив, служба охорони, люди спроможні забезпечити виконан­ня поставлених завдань. Чисель­ність працівників стабільна – в межах 160 чоловік.

Пройшли позитивні зміни у лісовому фонді. Вкрита лісом площа збільшилася на 1300 гек­тарів, середній вік, деревостанів на даний час складає 85 років – оптимальний вік коли ліс в по­вній мірі виконує свої природо­охоронні, водорегулюючі функ­ції. Дослідження показують, що один гектар змішаного лісу по­глинає близько 200 кг вуглекис­лого газу на день і водночас ви­робляє аналогічну кількість кис­ню, що має оздоровчий вплив на організм людини.

Приділена належна увага нау­ковій та еколого-освітній роботі. У доробку наукового відділу: 20 томів Літописів природи, 8 мо­нографій, 2 атласи, 2 збірники матеріалів конференцій. Органі­зовано 4 шкільних лісництва та 4 еколого-просвітницьких центри.

Найуспішнішою стала програ­ма відновлення популяції зубрів, 11 з яких на початку діяльності парку були завезені з Німеччи­ни, а на даний час чисельність становить 37 особин.

Найбільше уваги приділено розвитку рекреації. Парк увій­шов до ТОП-8 Національних пар­ків України, які здивують своєю первозданною красою та визна­но його туристичним магнітом на Львівщині. Мережа пішохід­них шляхів складає 146 кіломе­трів, які ознаковані, мають інди­відуальні QR-коди, встановлені інформаційні стенди. За мину­лий рік кількість відвідувачів та туристів склала 75 тис. чоловік. Колишній палац баронів Греде­лів ХIX століття в м. Сколе – пам’ятка архітектури місцевого значення, передано в оренду пар­ку на 49 років. Цей об’єкт вклю­чений до списку програми «Ве­лике будівництво», що має ста­ти у майбутньому центром ту­ризму Сколівщини.

Сколівські Бескиди стають ві­домими у світі, мають партнер­ські зв’язки з природоохорон­ними установами Польщі, Ні­меччини, Словаччини. Є учасни­ком 2-ох міжнародних проєктів: «Збереження карпатських пралі­сів», що реалізується Франкфурт­ським зоологічним товариством і Міністерством екології Німеч­чини, та проєкту «Розвитку ста­лого туризму в природоохорон­них територіях Карпат», що фі­нансується в рамках Програми Польща-Білорусь-Україна.

В Національному парку роз­робляються нові природоохоронні програми по збереженню біоріз­номаніття, відновлення тиса ягід­ного, розведення глухаря. Нова програма глемпінгового туризму – наступна фішка парку.

Першим смерекам та ялицям, які були висаджені працівника­ми парку – 22 роки. Вони – мо­лоді, сягають висоти 7- 8 метрів, діаметром до 12 см. Їм ще рос­ти і рости.

З роси і води!

Василь ПРИНДАК, директор НПП «Сколівські Бескиди».