Приватне підприємство ІПМЦ "Бойківська Думка"

Компенсація ЄСВ за новостворені робочі місця від служби зайнятості

(відновлено фінансування активних програм зайнятості)

Що таке єдиний соціальний внесок? Хто має право на компенсацію? Які умови отримання компенсації? Давайте розберемо детальніше.

Отже, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — обов’язковий платіж ро­ботодавця за найманого працівника до системи загальнообов’язкового державного соціального страху­вання.

Компенсація – відшкодуван­ня роботодавцю фактичних ви­трат нарахованого ЄСВ, спла­ченого за працевлаштовану осо­бу за направленням служби за­йнятості на нове робоче місце.

Хто має право на отримання компенсації 100% фактичних ви­трат зі сплати ЄСВ:

роботодавці, які створюють нові робочі місця та працевла­штовують, строком не менше ніж на 2 роки, на них осіб соціаль­но незахищених категорій (мо­лодь, яка закінчила або припи­нила навчання у навчальних за­кладах, звільнилася із строкової військової служби, особи перед­пенсійного віку, інваліди, один з батьків має на утриманні ди­тину (дітей) віком до шести ро­ків) за направленням служби за­йнятості.

суб’єкти малого підприєм­ництва, які працевлаштовують на строк не менше, ніж на 2 роки безробітних, направлених служ­бою зайнятості, на нові робо­чі місця, створені у пріоритет­них видах економічної діяльнос­ті (сільськогосподарська галузь, будівництво, переробна промис­ловість, лісопильне та стругальне виробництво, виробництво одя­гу, меблів, торгівля, транспорт, охорона здоров’я тощо).

Компенсація виплачується протягом 12 місяців з дня пра­цевлаштування! Кількість осіб, за яких роботодавець має пра­во отримувати компенсацію, не обмежена.

Умови отримання

компенсації:

підприємство не повинно бути банкрутом;

підприємство не повинно бути створено у наслідок лікві­дації, реорганізації;

підприємство не повинно мати заборгованість по спла­ті єдиного соціального внеску;

створення нового робочо­го місця має бути підтвердже­но органами пенсійного фонду;

працевлаштування має від­буватись за сприяння служби за­йнятості.

Після працевлаштування осо­би, з виконанням всіх вищевка­заних вимог, роботодавець про­тягом 2 місяців має право звер­нутись до центру зайнятості з заявою про компенсацію. А та­кож надає довідку встановлено­го зразка.

Повну інформацію можна

отримати у Сколівської РФ ЛОЦЗ за адресою: вул. Братів Вільшин­ських, 4 або за тел.: (0251) 22686, 2-й поверх, 212 кабінет, відділ взаємодії з роботодавцями та ре­крутингу, начальник відділу Ме­ленчук Василь Тарасович.

Зеновія МАТІЇВ.