Приватне підприємство ІПМЦ "Бойківська Думка"

До уваги мисливців та відвідувачів мисливських угідь!

Територія мисливського гос­подарства ДП «Сколівське лісове господарство» представлена ве­ликими лісовими урочищами, се­ред яких розташовані сільсько­господарські угіддя та населені пункти. Згідно лісорослинного районування територія ДП «Ско­лівське ЛГ» відноситься до лі­сової зони Карпатських гір. До складу лісомисливського госпо­дарства входять 24 398,7 га мис­ливських угідь, в тому числі 20 880 га лісових угідь, 3 383 га – польових, та 135,7 га – водно-болотних. У зв’язку зі зміною площі мисливських угідь, у 2020 році проводилися та зараз про­водяться роботи з виготовлення проєкту по мисливському впо­рядкуванню угідь.

Угіддя мисливського госпо­дарства по ветеринарно-санітар­ній оцінці характеризуються до­брими умовами для проживання та відтворення всіх наявних ви­дів мисливської фауни. Для під­вищення відтворювальної здат­ності маточного поголів’я і його раціонального використання, те­риторія господарства розділена на експлуатаційні та відтворю­вальні ділянки. Відтворювальна ділянка становить 20,4% площі господарства. Полювання на від­творювальних ділянках заборо­нене, можна проводити тільки селекційне вилучення. Щорічне планування перспективного ве­дення мисливського господар­ства, в залежності від його кон­кретного стану, проводить ко­ристувач мисливських угідь. Для того, щоб здійснити розрахунок проєкту ліміту використання да­них мисливських тварин на на­ступний мисливський сезон, не­обхідно провести облік всіх ви­дів лісових тварин на території мисливських угідь, чим і займа­ємося зараз.

Мета обліку – визначення чисельності тварин та їх розмі­щення на території господарства. Планування експлуатації части­ни популяції диких тварин ба­зується на даних про їхню чи­сельність, річний приріст, ста­тево-вікову структуру та інших чинниках, що впливають на стан чисельності диких тварин. Від­повідно до «Настанови з упоряд­кування мисливських угідь», при фактичній кількості окремих ви­дів мисливських тварин, що пе­ревищує їх оптимальну чисель­ність, різниця між фактичною і оптимальною чисельністю може бути в повному об’ємі визначе­на до добування. Виходячи з ви­щенаведеного, проведено розра­хунок проєкту ліміту добуван­ня основних видів лісових тва­рин в мисливських угіддях ДП «Сколівське ЛГ» на сезон полю­вання 2021-2022 рр. Минулий сезон полювання 2020-2021 рр. пройшов досить успішно. Наші мисливці мали можливість гар­но відпочити та з задоволенням провести час. Так, відсоток до­бутих тварин, в порівнянні з лі­мітом, складав: олень благород­ний – 50% (3 з 6); кабан – 90% (9 з 10); козуля – 100% (20 з 20). Постійно здійснюється охорона мисливського фонду від брако­ньєрства. Єгерська служба веде боротьбу з хижими, шкідливими для ведення мисливського гос­подарства, звірами та птахами. Протягом року єгерською служ­бою відстріляно: 3 вовки, 6 ли­сиць, 1 бродяча собака. Перед початком мисливського сезону спеціалістами управління ветме­дицини в Сколівському районі завжди проводиться обстежен­ня території мисливських угідь на предмет ветеринарного, са­нітарного та епізоотичного ста­ну, а також профілактична де­зінфекція солонців, годівниць, підгодівельних майданчиків, про що видається довідка, що вете­ринарно-санітарний та епізоо­тичний стан мисливських угідь задовільний і мисливські угіддя готові до відкриття сезону по­лювання. В 2020 році обстежен­ня проведено на всій площі — 24 398,7 га. Здано матеріалу на дослідження на сказ — 9 проб, також здано 32 проби для дослі­дження м’яса тварин, що йде в реалізацію.

На території мисливських угідь держлісгоспу кормова база у весняно-літній та осінній пе­ріоди достатня для забезпечен­ня харчових потреб всіх видів лісових тварин. У зимовий пе­ріод, при встановленні великих снігових покривів, погіршується можливість добування тварина­ми природних кормів. У госпо­дарстві здійснюється підгодівля лісових тварин. Для цих цілей проводиться заготівля страхово­го фонду кормів на певний пе­ріод, а саме: зернофуражу, лісо­вого сіна, вівсяних та гіллячко­вих віників. Проведено заклад­ку кормових полів на площі 3,15 га на суму 36 000 грн (посівний матеріал, оранка, культивація, боронування). Закладку кормо­вих полів здійснено у всіх лісо­мисливських обходах.

Ми намагаємось зробити наше теперішнє та наше майбутнє кра­щим, і тому просимо всіх меш­канців навколишніх населених пунктів, гостей, які відпочива­ють у наших лісах, дотримува­тися спокою, не включати на повну гучність музичні засоби, не кричати, не використовувати звукові сигнали. Всі використані продуктові залишки та відходи не залишати в лісі, на полянах, не викидати в потоки. Своїм ро­зумним, господарським ставлен­ням до навколишнього природно­го середовища лиш забезпечимо самі собі приємне перебування та відпочинок у лісі. Постійно до­тримуймося пожежної безпеки. А для тих осіб, які підпалюють трави, нагадуємо, що ці негідні вчинки тягнуть за собою адмі­ністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу від 10 до 20 мінімальних неоподат­кованих доходів громадян. Крім цього, сезон полювання на пар­нокопитних звірів закінчився і, при умові незаконного добуван­ня або знищення диких тварин, порушник нестиме відповідаль­ність. Розмір збитків, завданих внаслідок порушення законодав­ства в галузі мисливського госпо­дарства та полювання (крім ви­дів, занесених до Червоної книги України), затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України й Мі­ністерства екології та природних ресурсів України від 19 червня 2017 року №301/222, становить у гривнях: лось – 80 000; олень благородний – 60 000; олень пля­мистий – 50 000; лань – 40 000; кабан – 40 000; козуля – 32 000; бобер – 10 000; борсук – 8 000; заєць-русак – 8 000; куниці лі­сова і кам’яна – 6 000; білка – 1 000; лебідь шипун і кликун – 4 000; гуси – 2000; куріпка сіра – 2 000; фазан – 2 000; голуби – 1 000; качки – 1 000; перепіл­ка – 1000, інші мисливські пта­хи – 1 000.

Шановні мисливці та відвіду­вачі мисливських угідь, щоб ваше полювання та перебування в угід­дях принесло Вам задоволення, дотримуйтесь встановлених пра­вил полювання, а також правил поводження на теренах мислив­ських угідь, за що ми будемо Вам щиро вдячні.

Василь РУСИН,

мисливствознавець ДП

«Сколівське лісове господарство».