Приватне підприємство ІПМЦ "Бойківська Думка"

Ваучер на навчання за сприяння Державної служби зайнятості

Ваучер – документ вста­новленого зразка, що дає особі право на перепідготовку або підготовку за іншою спе­ціальністю, підготовку на на­ступному рівні освіти, спеціа­лізацію, підвищення кваліфіка­ції у закладах освіти чи у ро­ботодавця.

За сприяння державної служ­би зайнятості Ви маєте можли­вість одноразово отримати вау­чер для підтримання конкурен­тоспроможності на ринку праці у випадку, якщо Ви відповідаєте наступним вимогам:

 • вік – старше 45 років;
 • страховий стаж – не мен­ше як 15 років;
 • маєте професійну (профе­сійно-технічну), фахову перед­вищу або вищу освіту;
 • не досягли встановлено­го статтею 26 Закону Украї­ни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван­ня» пенсійного віку;
 • не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;
 • не проходили протягом останніх трьох років перепід­готовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового держав­ного соціального страхування України на випадок безробіття;
 • не отримували ваучер ра­ніше.

На підставі ваучера здійснюється:

перепідготовка за робітничою професією; підготовка за спеці­альністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня ба­калавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підго­товка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-науково­го/освітньо-творчого) та науко­вого рівня вищої освіти); спеці­алізація та підвищення кваліфі­кації за професіями і спеціаль­ностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності.

Навчання здійснюється:

закладами професійної (про­фесійно-технічної) та вищої осві­ти, підприємствами, установами та організаціями, які мають лі­цензію на освітню діяльність, за затвердженим Мінекономіки пе­реліком професій, спеціальнос­тей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

Особа здійснює вибір

професії, спеціальності за пе­реліком, затвердженим Мінеко­номіки, а також форми та міс­ця навчання.

Для отримання ваучера осо­ба подає центру зайнятості зая­ву, а також надає:

 • паспорт
 • трудову книжку (дублікат тру­дової книжки). У разі, коли тру­дова книжка зберігається у робо­тодавця, подається її копія, за­свідчена роботодавцем.

У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній подається довідка чи цивіль­но-правовий договір, що підтвер­джують період зайнятості особи;

 • документ про професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту (ду­блікат такого документа);
 • реєстраційний номер облі­кової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігій­ні переконання відмовились від його прийняття).

Якщо Ви давно хотіли здобу­ти освіту іншого освітньо-кваліфі­каційного рівня або ж за іншою спеціальністю, але у вас не було такої можливості, зараз саме час це зробити! Отримання ваучера на навчання – унікальна можли­вість, якою ви можете скориста­тися і таким чином – здійснити свою мрію !

За детальною інформацією звертайтеся до фахівців Сколів­ської РФ ЛОЦЗ або знайомте­ся з інформацією на сайті Дер­жавної служби зайнятості, де та­кож є інформація про навчальні заклади та перелік професій, за якими можна отримати ваучер. НЕ УПУСТІТЬ СВІЙ ШАНС!

Ксенія ПАНЬКІВ,

завідувачка сектором профорієнтації