Приватне підприємство ІПМЦ "Бойківська Думка"

Бюджет – барометр життя громади

Децентралізація – це передача повноважень від державних органів влади органам місцевого самоврядування. Цей процес схожий на дорослішання у житті кожного.

Якщо у дитинстві батьки ви­рішували, яку школу маєш від­відувати, які обов’язки викону­вати та скільки грошей тобі ви­давати, то тепер більшість з цьо­го ти робиш самостійно, а вони лише допомагають у випадку не­обхідності. Тому створення тери­торіальних громад веде аж ніяк не до розпорошення їх коштів, а насамперед до зміни менталі­тету, установленого попередні­ми десятиліттями, можливістю повноцінно творити і працюва­ти. Але в той же час початок та­кого самостійного шляху вима­гає здійснення чималих органі­заційних і не тільки складових. Та найголовніше – це план утво­рення і використання фінансо­вих ресурсів, необхідних для за­безпечення функцій та повнова­жень місцевого самоврядування. Його іменуємо бюджетом ОТГ.

Що можна сказати про бю­джет новоствореної Сколівської ОТГ? Що передбачає він? Які питання життя громади є прі­оритетними? Усі ці запитання адресувала голові депутатської комісії з питань бюджету, регу­ляторної політики та управлін­ня майном комунальної влас­ності Сколівської міської ради Юрію ЛАДАНІВСЬКОМУ, ке­руючому Сколівського відділен­ня «Ощадбанку».

– Зрозуміло, будь-який новий крок дається нелегко, – зазна­чив на початку розмови п.Юрій. – Це і певні виклики, і вирішення маси різних організаційних пи­тань, і можливі нові проблеми. Але, з іншого боку, така новизна змушує до активної роботи з ба­жанням працювати для громади.

Сколівська ОТГ об’єднує 17 населених пунктів, де проживає понад 20 тисяч населення. І в кожного з них є свої нагальні питання, що потребують вирішення.

До слова, об’єднана терито­ріальна громада затверджує єди­ний бюджет. Формули розподілу бюджету розвитку між окремими населеними пунктами не існує. Як і не існує чарівної палички, за помахом якої все враз здійснить­ся і життя громади кардинально покращиться. Ось хоча б такий момент. Ще з минулого року, так би мовити, тягнеться борг в сумі 5 мільйонів гривень з боку обласної держадміністрації. А на ці кошти громада розраховува­ла. В результаті цей борг спри­чинив заборгованість за енерго­носії закладів охорони здоров’я, освіти, культури тощо. Така собі ланцюгова реакція. Звісно, голо­ва ОТГ М.Романишин, депутати роблять все для того, аби усі ці заклади справно функціонували. Зокрема, направлено гарантій­ні листи відповідним організа­ціям, проводиться поточна опла­та. Будемо надіятися, що облдержадміністрація зрозуміє не­обхідність та важливість повер­нення боргових коштів Сколів­ській ОТГ і вони, можливо, на­дійдуть на її рахунок. Та життя громади не зупиняється, вису­ваючи нові питання.

Цьогорічний бюджетний рік Сколівської ОТГ буде непростим. Це однозначно. Але це, з іншого боку, не привід до опускання рук.

Додає впевненості те, що так званий податок на паливо відпо­відно до державних рішень впро­довж цього року направлятиметься місцевим громадам. На території Сколівської ОТГ працює нема­ло АЗС. І цей податок (за попе­редніми підрахунками в сумі 11 мільйонів гривень) отримає наша територіальна громада. Це, без перебільшення, як ковток цілю­щого повітря для усіх нас.

Давайте більш детально зу­пинимося на основних джерелах наповнення місцевого бюджету. Які вони?

– Усі без винятку бюджети об’єднаних територіальних громад мають міжбюджетні відносини із державним бюджетом. Інши­ми словами – законом про дер­жавний бюджет на плановий рік затверджуються обсяги міжбю­джетних трансфертів. Це освітня субвенція, базова дотація, дота­ція на здійснення передання по­вноважень створеним громадам. Для Сколівської ОТГ вони ста­новлять 89,3 мільйона гривень.

Бюджет ОТГ поповнюється і за рахунок податку на доходи фі­зичних осіб. Раніше він зарахо­вувався до районного бюджету. Цей податок становить 54 відсо­тки всіх надходжень нашого бю­джету. Далі – акцизний податок із реалізації суб’єктами господа­рювання роздрібної торгівлі під­акцизних товарів, що складає 11 відсотків всіх надходжень. А та­кож податок на землю (9 відсо­тків від усіх надходжень), єди­ний податок тощо. Оце в осно­вному визначальні, так би мови­ти, наповнювачі бюджету.

Тепер перейдімо до витрат­ної частини цьогорічного бюдже­ту. В чому її особливості?

– Насамперед він, бюджет, аж ніяк не зменшив ті необхідні витрати, що були впродовж ми­нулого року і є важливими для життєдіяльності громади. При­міром, місто Сколе зберегло ту ж видаткову частину, яка була в бюджеті 2020-ого. У той же час ОТГ об’єднало немало сіл, про життя яких необхідно дбати. Та попри все, у цьогорічному бю­джеті передбачено кошти на за­безпечення харчуванням учнів 1-4 класів освітніх закладів ОТГ. Це ж стосується і дошкільних уста­нов (їх на території громади – одинадцять).

Що ж стосується сфери культу­ри, то всі заклади – а це 14 кни­гозбірень та 15 Народних домів – функціонуватимуть і надалі. Про важливість такого кроку говори­ти зайве. Передбачена фінансова підтримка й історико-краєзнав­чому музею «Сколівщина». Це ж стосується і сфери охорони здоров’я. КНП «Сколівська ра­йонна лікарня» опинилося в не­простій ситуації щодо оплати за комунальні послуги. Розроблено чіткий механізм вирішення цієї проблеми. Треба зазначити, що в цьому питанні, як кажуть, ді­йшли порозуміння із Славською та Козівською об’єднаними те­риторіальними громадами. Бо в нашому регіоні – це єдиний ме­дичний заклад, який надає не­обхідну допомогу людям, в тому числі й невідкладну. Тут працю­ють фахові спеціалісти. Тому під­тримка такого медичного закла­ду є, безумовно, важливою для всіх громад.

Основні видатки цьогорічного бюджету, повторюсь, якраз спря­мовані на утримання закладів бю­джетної сфери – освіти, культу­ри, охорони здоров’я, а також со­ціального захисту та соціального забезпечення. Зокрема, необхід­ні кошти для допомоги виділено учасникам АТО/ООС, «чорно­бильцям» та ін. Вони не менші, аніж були минулого року.

У бюджеті передбачено і ком­пенсаційні виплати житлово-ко­мунальному господарству стосов­но водопостачання та водовід­ведення.

Не залишилося поза увагою і питання ремонту доріг, що є актуальним для повноцінного життя громади. На поточний ремонт комунальних доріг передбачено 8 мільйонів гривень.

Веду до того, що жодне важли­ве питання життєдіяльності гро­мади не залишилося поза увагою. І це, гадаю, найголовніше. Так, проблем різних вистачає. Про­те лише завдяки спільному ро­зумінню, активності органів міс­цевої влади, депутатів, кожного мешканця громади, можна змі­нити життя на краще, втілити всі задуми.

Любов ТИЧЕНКО