Приватне підприємство ІПМЦ "Бойківська Думка"

Бережіть своє здоров’я

Сьогодні тільки й розмов про світову пандемію, спричинену коронавірусом. Це й зрозуміло. Страшна недуга забирає нещадно сотні тисяч людських життів, та й її лікування є ще не до кінця однозначним. І вакцинація розпочалася вже у багатьох країнах, бо це реальний крок до її подолання. Втім, з іншого боку, аж ніяк не відступили й інші серйозні недуги, на які хворіють чимало людей. Маю на увазі передусім онкологічні захворювання.

Щороку 4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби проти раку, проголошений Міжнарод­ним союзом проти раку (UICC). Основною метою цього дня було і залишається передусім підви­щення обізнаності людей про рак як одне з найнебезпечніших за­хворювань сучасної цивілізації. Бо саме привертаючи увагу до запобігання, вчасного виявлення ті лікування онкологічних захво­рювань, можна домогтися зна­чних позитивних результатів у боротьбі з цією проблемою. Про це розмова з лікарем-онкологом КНП «Сколівська районна лікар­ня» Ярославом ЗІНКЕВИЧЕМ.

– Щороку у світі виявляєть­ся 12 мільйонів осіб, які впер­ше захворіли на рак, – зазначив Ярослав Богданович. – Близь­ко 7 мільйонів помирають від цієї недуги.

У всьому світі найбільша кіль­кість чоловіків вмирає від на­ступних п’яти видів раку: раку легенів, шлунку, печінки, обо­дової і прямої кишки та стра­воходу. Рак легенів – найбільш поширена форма раку у чоло­віків, що складає майже 17 від­сотків від загального числа но­вих випадків. Стосовно жінок, то найбільша їх кількість помирає від таких видів раку: раку гру­дей, легенів, шлунку, прямої та ободової кишки і шийки матки. Рак молочної залози є найбільш поширеною формою раку в жі­нок і становить більш як 25 від­сотків від загального числа но­вих випадків.

Що ж стосується нашої кра­їни, то вона вирізняється висо­ким рівнем захворювання на рак. Саме він посідає друге місце в структурі смертності населення України і разом з серцево-су­динними захворюваннями визна­чає рівень здоров’я нації. Ризик захворіти на рак в Україні має кожен третій чоловік та кожна п’ята жінка. До 30 відсотків хво­рих – особи працездатного віку. Актуальність проблеми визнача­ється складністю своєчасної ді­агностики, часто пацієнти піз­но звертаються за допомогою до лікарів, коли допомогти їм вже неможливо. На обліку в онко­логічних установах України пе­ребуває понад мільйон хворих.

Рак є причиною майже кожної шостої смерті у світі. Він стоїть на другому місці після серцево-судинних захворювань серед основних причин смерті. За прогнозами смертність від раку в світі буде і далі продовжувати зростати.

На даний момент відомо, що виникненню 43 відсотків рако­вих захворювань можна було б запобігти, дотримуючись людь­ми елементарних норм здорової поведінки, своєчасної діагности­ки та уваги до власного здоров’я. Веду до того, що інвестування в профілактику та раннє виявлен­ня раку дешевше, аніж боротьба з його наслідками. Рак до того ж є соціальною проблемою. На нього хворіють громадяни різно­го віку, передусім працездатно­го, молодь і навіть діти.

Вдамося ще раз до статисти­ки. В Україні щороку понад 160 тисяч людей дізнаються, що вони онкохворі. Ризик розвитку он­кологічного захворювання ста­новить 27,7 відсотка для чоло­віків та 18,5 відсотка для жінок. Сумна статистика свідчить, що близько 90 тисяч людей (серед них 35 відсотків – люди працез­датного віку) помирають від раку. Щодня в країні констатують в середньому 460 нових випадків такого захворювання.

Яка ситуація в області та Сколівщині зокрема?

– Існує понад 100 різнови­дів раку. Ця недуга може розви­ватися у будь-якій частині люд­ського тіла.

На Львівщині найчастіше діагностують рак молочної залози, легень, ободової кишки та простати. Стосовно Сколівщини, то минулого року зафіксовано найбільше захворювань на рак дихальної системи ( таких випадків було 17).

Дещо зростає кількість захво­рювань раку шлунково-кишко­вого тракту, в тому числі прямої та товстої кишки. Вона колива­ється в межах 10-16 випадків. Якщо впродовж минулих років було виявлено чимало випадків раку шкіри, то минулого – чо­тири таких випадки.

Щороку в нашому краї вияв­ляється 115-120 випадків захво­рювання на рак. Якщо проаналі­зувати минулий 2020-й, то таких випадків зафіксовано 108 серед дорослого населення, три випад­ки серед дітей віком до 14 років та один серед підлітків (15-17 ро­ків). Стосовно загальної кількос­ті хворих серед дорослих, то 55 осіб чоловічої статі, а 73 особи – люди пенсійного віку (з них 37 чоловіків, решта жінки). Кіль­кість хворих на рак, як бачите, дещо зменшилася у порівнянні із попередніми роками. Причи­на цьому аж ніяк не покращен­ня здоров’я середньостатистич­ного сколівчанина, а те, що мен­ше людей проходять необхідні планові обстеження.

Існує чимало програм щодо раннього виявлення раку. Що мо­жете сказати про них?

– Передусім зупинюся на од­ній з них – супроєкту «Онкопре­венція та впровадження ефек­тивних протипухлинних техно­логій у Львівській області», що реалізований впродовж 2015-2020 років у межах спільного проекту МОЗ України та Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». Він зумо­вив зокрема запровадження по­пуляційних програм скринінгу раку молочної залози (мамоло­гічний скринінг) та раку шийки матки (цитологічний скринінг) при гінекологічному огляді жі­нок. Його метою є покращення можливостей онкологічної служ­би діагностики, а також застосу­вання малоінвазивних, органо­щадних методів лікування раку, можливості безкоштовного про­ходження обстежень жінок. В ре­зультаті відкрито шість міжра­йонних скринінгових центрів – у Львові (два), Дрогобичі, Стрию, Самборі та Червонограді — із су­часним обладнанням. Саме тут є можливість безкоштовного про­ходження мамографічного та ін­ших видів обстеження, що ство­рює оптимальну модель профі­лактики раку у жінок.

У нашому медичному закладі працює апарат УЗД, завдяки яко­му проводяться також обстеження жінок. Відповідна програма фік­сує усі їх результати. У випадку необхідності подальших обсте­жень ті чи інші пацієнти скеро­вуються у міжрайонні скринін­гові центри.

Згідно із статистичними да­ними кількість онкологічних за­хворювань стабільно зростає на 2,6-3 відсотки на рік. У той же час виявлення раку на ранній стадії та його адекватне лікуван­ня забезпечує стійке одужання у 100 відсотків хворих з І ста­дією захворювання, у 80 відсо­тків – з ІІ стадією, у 25-30 від­сотків – з ІІІ-ою та у 5-8 відсо­тків з ІV стадією. Особливе зна­чення у ранній діагностиці мають саме скринінгові програми, що дозволяють визначити пухлину на початкових стадіях росту. Під скринінгом розуміється система проведення тестів, метою яких є якраз виявлення людей із по­рушеннями і своєчасне направ­лення їх для діагностики та ліку­вання. Програма скринінгу осо­бливо ефективна для типів раку, які зустрічаються найчастіше і для яких існують скринінг-тес­ти. Веду до того, що щороку всі жінки старші 20 років повинні проходити огляд у спеціаліста і ПАП-тест. А також мамографію для виявлення раку молочної за­лози (рекомендується це роби­ти раз на два роки всім жінкам віком понад 40 років). Чолові­кам віком за 50 років необхід­но проходити PSA-тест для ви­явлення раку передміхурової за­лози. Також жінкам і чоловікам віком за 50 років варто прохо­дити і колоноскопію.

Медичні та профілактичні огляди повинні проходити всі без винятку дорослі, а також ті, хто має те чи інше хронічне за­хворювання.

Звісно, подолати оцю онколо­гічну проблему непросто. Питан­ня в тому як уберегтися від неї?

– Першочерговим завданням є активізація роботи щодо під­вищення мотивації населення на ведення здорового способу жит­тя, підвищення рівня інформо­ваності на предмет онконасторо­женості, факторів ризику розви­тку онкологічних захворювань, методів профілактики розвитку раку. Якщо вести здоровий спо­сіб життя і грамотно проводити профілактику раку, ризик захво­ріти можна значно знизити. Бо рак – це не вирок. Це хвороба, з якою можна і необхідно боро­тися, яку можна і необхідно пе­ремагати. І найголовніше – не боятися йти до лікаря, аби пе­реконатися у власному здоров’ї. До того ж такі обстеження без­коштовні. Від людей потрібно одне – прийти і переконатися, що здорові. Якщо під час обсте­ження на ранній стадії виявлять рак, то це, повторюсь, не ви­рок. Головне виявити онколо­гію вчасно.

Рак – це діагноз і своєчасне його виявлення – це шанс на повноцінне життя. Завжди слід твердо пам’ятати: саме здоров’я – найцінніший скарб кожного.

Любов ТИЧЕНКО.

Фото з інтернету.