Приватне підприємство ІПМЦ "Бойківська Думка"

Місцеві вибори-2020: якими будуть бюлетені для голосування та як в них не заплутатися

У більшості населених пунктів виборці отримають 4 бюлетені різних кольорів

 

Уже 25 жовтня українці обиратимуть місцеву владу різ­них рівнів. І відповідно в ЦВК затвердили вимоги та відмін­ності бюлетенів для голосування. Якими будуть бюлетені та як в них розібратися, розповідаємо детальніше.

Бюлетень — для чого він?

Бюлетень — це офіційний до­кумент для голосування, в яко­му виборець відмічає кандида­та чи партію, яким висловлює свою підтримку.

Форма і зміст виборчого бю­летеня та порядок встановлен­ня результатів виборів визнача­ються законодавством (Закони України «Про місцеві вибори», «Про вибори народних депута­тів України», «Про вибори Пре­зидента України») та рішеннями виборчих комісій, прийнятими у межах їх законних повноважень.

Виборець заповнює бюлетень, опускає його в скриньку для го­лосування. Якщо у бюлетені від­сутня позначка або таких позна­чок кілька, а також в інших пе­редбачених законом випадках, бюлетень визнається недійсним.

Виборчий бюлетень не є агі­таційним матеріалом, однак його форма і зміст може вплинути на волевиявлення виборця. Оскіль­ки перші позиції у списку ви­борці зазвичай прочитують, це може створити перевагу відпо­відним кандидатурам, тому для справедливості номери варіан­тів голосування у бюлетені роз­поділяються між кандидатурами шляхом жеребкування.

Бюлетені з виборів депутатів обласних, районних, міських, селищних рад з кількістю виборців 10 тисяч

Якими будуть бюлетені

на місцевих виборах 2020

Днями Центральна виборча комісія затвердила форми бю­летенів для місцевих виборів у 2020 році. Бюлетені для голосу­вання матимуть різний колір в залежності від органу самовря­дування, до якого відбуваються вибори. Зокрема, документи ма­тимуть таке забарвлення:

блакитного кольору – з ви­борів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;

світло-зеленого кольору – з виборів депутатів районної ради;

світло-жовтого кольору – з виборів депутатів міської ради;

світло-сірого кольору – з ви­борів депутатів районної у міс­ті ради;

кремового кольору – з вибо­рів депутатів сільської, селищ­ної ради;

світло-рожевого кольору – з виборів сільського, селищно­го, міського голови.

Також серед вимог, які вста­новила ЦВК – виборчі бюлетені мають бути надруковані держав­ною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідно­го кольору. При цьому текстова частина повинна розташовувати­ся лише з одного боку аркуша.

Бюлетені з виборів депутатів обласних, районних, міських, се­лищних рад з кількістю вибор­ців 10 тисяч мають більш звич­ний для виборців вигляд.

Скільки бюлетенів

отримають виборці

Загалом в день волевиявлен­ня українці в більшості населе­них пунктів будуть заповнювати 4 бюлетені. Жителі міст обира­тимуть міського голову, місце­вих депутатів, депутатів районних та обласних рад. У селах на міс­цевих виборах обиратимуть го­лову села, депутатів відповідної ради ОТГ, депутатів райради та депутатів облради.

У столиці буде по 2 бюлетені зі списком кандидатів на пост гла­ви міста й до міськради. У Пол­таві, Кропивницькому, Кривому Розі, Херсоні, Житомирі буде до­датковий бюлетень для голосу­вання за кандидатів до районних рад у місті. Тут виборці отрима­ють по 5 бюлетенів.

Виборці Донецької та Луган­ської областей, у яких виборча адреса відноситься до підконтр­ольних Україні територій, пови­нні отримати по 3 бюлетені. Вони будуть голосувати за главу, депу­татів до місцевої ради й райра­ди. На непідконтрольних укра­їнському урядові та окупованих територіях місцеві вибори про­водитися не будуть.

Як правильно проголосувати

Документ для волевиявлення нової форми необхідно «читати» по горизонталі: ліворуч буде пе­релік партій, посередині два ква­дратики для позначок, а право­руч – пронумерований перелік кандидатів від цієї партії.

Покрокова інструкція запо­внення виглядає так:

  1. Необхідно обрати партію та поставити відмітку («галочку», «плюсик» чи будь-яку іншу по­значку) в першому квадраті для волевиявлення за партію.
  2. До другого квадрату по­трібно вписати номер кандида­та, якому хочете допомогти під­нятись у відповідному терито­ріальному списку своєї партії.

Бланк для голосування на місцевих виборах (зразок)

звернути увагу, що вно­сити цифри для голосування за кандидата треба дуже уважно. По-перше, бажано внести мак­симально точний номер, який зазначено поряд з його прізви­щем (наприклад: не 6, а 06; не 1, а 01 тощо). По-друге, циф­ри необхідно вносити у другий квадратик для позначок, який розкреслено у вигляді трафарету (наприклад: раніше так писали індекси на листівках та пошто­вих конвертах в Україні).

За матеріалами

інтернет-видань.